‫و‬ ‫سلامت‬ ‫در‬ ‫عدالت‬ ‫پیشنهادی‬ ‫استراتژیک‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫سلامت‬ ‫کننده‬ ‫تعیین‬ ‫اجتماعی‬ ‫عوامل‬ ‫ایران‬ ‫اسلامی‬ ‫جمهوری‬

‫استراتژیک‬ ‫برنامه‬ ‫تدوین‬ ‫مفهومی‬ ‫چارچوب‬ ‫از‬ ‫‪،‬‬ ‫سـلامت‬ ‫های‬ ‫کننده‬ ‫تعیین‬ ‫از‬ ‫وسیعی‬ ‫طیف‬ ‫با‬ ‫مواجهه‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫سلامت‬ ‫کننده‬

Read more